reklama
Biznes

Łeba liczy na z „Polski Ład”

Łeba liczy na z „Polski Ład”

W połowie sierpnia minął termin składania wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zakłada on bezzwrotne wsparcie inwestycji dla samorządów. Miasto Łeba złożyło trzy wnioski o dofinansowanie o wartości ponad 23 mln złotych.

reklama

Pierwszym wniosek dotyczy zagospodarowania Skweru Rybaka w centrum miasta. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic przy Skwerze Rybaka uporządkuje i poprawi funkcjonowanie ruchu kołowego, pieszego i rowerowego oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Wyniesienie przyległych ulic spowolni ruch oraz skupi uwagę kierowców. Modernizacja skweru obejmie stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla wszystkich jej użytkowników oraz budowę parkingów i toalety publicznej (na zdjęciach). Planowana inwestycja w centralnym punkcie miasta łączy południową i północną część Łeby oraz stanowi skrzyżowanie dróg w kierunku plaż. Przewidywana wartość inwestycji to 13 mln 858 tys. zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to 13 mln 166 tys. zł.

Drugi wniosek dotyczy budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie ul. Łąkowej celem uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Zakłada on budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz włączenie obu tych sieci do już istniejących przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej z Al. Św. Jakuba. Rozwiązanie to zapewni zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z terenów mieszkaniowo-usługowych. Budowa kanalizacji deszczowej uchroni teren przed powodzią przy dużych opadach deszczu i w okresie roztopowym. Ponadto inwestycja pozwoli na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Łeba. Wartość inwestycji oszacowano 5 mln 263 tys. zł, wartość wnioskowanego dofinansowania to 5 mln zł.

Ostatni, trzeci wniosek dotyczy przebudowy dojścia i zejścia na plażę przy hotelu Neptun (od ul. Sosnowej). Będzie on dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Poszerzenie ciągu komunikacyjnego udrożni ruch pieszy, a zniwelowanie wysokości terenu ułatwi komfortowy dostęp do plaży wszystkim jej użytkownikom. Uporządkowana infrastruktura turystyczna zwiększy atrakcyjność i bezpieczeństwo w tej części miasta. Obecnie zejście na plaże znajduje się w złym stanie technicznym i nie jest dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi. Wartość szacunkowa inwestycji to 5 mln 555 tys., zł, wartość planowanego dofinasowania to 5 mln zł.