reklama
reklama
Biznes

XXXIV sesja Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej

W dniu 18 lutego 2022r. o godz.10.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Lęborku w trybie online.

reklama

Porządek obrad:

– Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

– Przedstawienie porządku obrad.

– Przyjęcie protokołu Sesji nr XXXIII z dnia 21.01.2022r.

– Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lębork do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lęborka i zawarcia porozumienia międzygminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład MOF Lęborka;

2. Zmiany Uchwały Nr XXIII-377/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.02.2021r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego;

3. Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich ( Wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku);

4. Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lęborka. (Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków, Petycji);

– Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2021r. Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc styczeń 2022 roku.

– Interpelacje i zapytania radnych.

– nioski i oświadczenia radnych.

– Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

– Informacje Przewodniczącego Rady.

– Zamknięcie obrad.