reklama
Aktualności

Pomogą ofiarom przemocy domowej

Pomogą ofiarom przemocy domowej

Powiat Lęborski przystąpił  do realizacji projektu „Aktywni AntyPrzemocy”. Jego celem jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Projekt przygotowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej lęborskiego PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) otrzymał prawie 13 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

reklama

Celem projektu Aktywni AntyPrzemocy”  jest podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Skierowany on będzie m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Lęborskiego.

W ramach projektu do końca roku 2021 realizowane będą następujące zadania:

  • szkolenie on-line dotyczące aspektów psychologicznych przemocy w rodzinie, przeznaczone dla specjalistów z resortów: pomocy społecznej, a w szczególności członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, policji oraz organizacji pozarządowych,
  • „Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności rodzicielskich przeznaczone dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego – rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym,
  • gra edukacyjna w plenerze pn.: „Rodzina w plenerze”, której celem jest propagowanie prawidłowych form spędzania czasu wolnego, integracja członków rodziny, właściwego komunikowania się – (zadanie skierowane jest do rodzin z Powiatu Lęborskiego),
  • powiatowy konkurs fotograficzny „Uśmiechnij się”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Lęborskiego. W tym przypadku za cel obrano pokazanie różnych form aktywności, pozytywnych działań i „mocy”, które sprawiają ze świat staje się bezpiecznym i przyjaznym miejscem, wolnym od przemocy i krzywdzenia,
  • nagranie i rozpowszechnianie filmików edukacyjnych z udziałem ekspertów jako rzetelnej, aktualnej i praktycznej edukacji dla bezpieczeństwa wewnątrzrodzinnego w zakresie zjawiska przemocy,
  • opracowanie i rozpowszechnianie poradników o charakterze informacyjno-praktycznym pt.: „Vademekum AntyPrzemocy w Powiecie Lęborskim”.

Wszystkie podejmowane działania mają wartego 19.160 zł projektu mają poprawić sytuację rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Zarówno działania pomocowe jak i profilaktyka w tym zakresie są istotnymi aspektami w walce z przemocą w rodzinie i jej skutkami.

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę