03/03/2024
Aktualności

Dowódca JRG: W ratownictwie najważniejszy jest czas [Wywiad cz. 2 / Zdjęcia]

Dowódca JRG: W ratownictwie najważniejszy jest czas [Wywiad cz. 2 / Zdjęcia]

Druga część wywiadu ze st. kpt. Marcinem Elwartem, dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz oficerem prasowym KP PSP w Lęborku.

Część pierwsza znajduje się na stronie:
https://www.lebork24.info/2023/06/03/dowodca-strazakow-najtrudniej-patrzec-na-ludzka-krzywde-wywiad-zdjecia/

reklama

Jak należy zachować się podczas pożaru?

Podczas pożaru najważniejsze jest życie i zdrowie osób przebywających w jego otoczeniu. W pierwszej kolejności należy zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób przebywających w strefie zagrożenia. Konieczne jest jak najszybsze opuszczenie strefy zagrożenia. Następnie należy jak najwcześniej powiadomić służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112. Przekazanie dokładnych informacji dotyczących m.in. czy zagrożone są inne osoby, adresu miejsca zdarzenia, rodzaj i wielkość zagrożenia oraz innych istotnych informacji dotyczących zdarzenia, będzie miało znaczący wpływ na czas dojazdu oraz wypracowanie decyzji na poziomie rozpoznania wstępnego. Czas w ratownictwie odgrywa bardzo ważną rolę. Suma czasu zaalarmowania, czasu dysponowania służb oraz czasu dojazdu do zdarzenia, będzie miała wpływ m.in. na wielkość tego zdarzenia, ilość osób poszkodowanych, ich stan czy też pojawienie się zagrożeń wtórnych. Jest jednym z elementów, który w późniejszej fazie działań ma wpływ na ostateczny sukces.

Ile zgłoszeń otrzymuje lęborska straż pożarna dziennie, tygodniowo i rocznie? Pożary budynków, wysypisk odpadów w Czarnówku, Kamieńcu, złomowca przy ul. Słupskiej, pożary sadzy w kominach, pożary traw, wypadki samochodowe na drogach, usuwanie plam oleju z jezdni sorbentem? ? Z jakimi zgłoszeniami, wezwaniami spotykacie się najczęściej?

W 2022 roku na terenie powiatu lęborskiego odnotowano 1039 zdarzeń, wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym: 266 pożarów, 734 interwencje które nie były pożarami, 39 alarmów fałszywych. W związku z powyższym strażacy  do zdarzeń wyjeżdżali co 8 godzin i 26 minut. W wyniku powstałych zdarzeń poszkodowanych zostało 36 osób z czego 21 to ofiary śmiertelne. Najwięcej zdarzeń powstało w obiektach zaliczanych do grupy „innych obiektów”, do których zalicza się między innymi: śmietniki, inne nietypowe obiekty, trawy, obiekty przyrody, garaże (40,7%) oraz do grupy „mieszkalnych”, do których zalicza się między innymi: budynki jedno i wielorodzinne, hotele, schroniska
i inne (29,4%). Natomiast jeżeli chodzi o powtarzalność występowania zdarzeń to w 2022 r. zdecydowanie prym wiedzie składowisko tekstyliów w Kamieńcu.

Z pewnością straż pożarna w Lęborku nie zajmuje się tylko gaszeniem pożarów. W jakich akcjach jeszcze uczestniczycie?

W początkowym zamyśle Państwowa Straż Pożarna została powołana głównie do zadań związanych z gaszeniem pożarów, niemniej jednak ciągły rozwój technologiczny oraz powstawanie nowych zagrożeń wymusił na niej rozwój w kierunku szeroko rozumianego ratownictwa. Ewaluacja formacji spowodowała, że dzisiaj Państwowa Straż Pożarna zajmuje się praktycznie każdą dziedziną ratownictwa, w tym ratownictwem technicznym, chemiczno-ekologicznym, wodnym, wysokościowym i medycznym. W powiecie lęborskim widać to doskonale po rodzaju ilości zdarzeń w których biorą udział strażacy. Przeważającą większość, bo 71% stanową miejscowe zagrożenia, 26% to pożary, natomiast 3% stanowią alarmy fałszywe. Wachlarz zdarzeń do jakich kierowani są strażacy jest bardzo różnorodny, natomiast podjęcie samej interwencji na miejscu zdarzenia jest uzależnione od występujących zagrożeń, które określa Kierujący Działaniem Ratowniczym.

Jak zachować się w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami wypadku samochodowego? Czy za nieudzielenie pierwszej pomocy grożą jakieś konsekwencje?

Należy jak najszybciej powiadomić służby ratownicze. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ostrzec innych uczestników ruchu drogowego. Udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Podjęcie dalszych czynności będzie już uzależniona od charakteru zdarzenia.

Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pomocy, jeśli widzi sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu drugiego człowieka. Zobowiązuje nas do tego ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

Co należy zrobić widząc palącego się człowieka? Jak gasić?

Płonące ubrania najlepiej gasić kocem gaśniczym lub innym dostępnym materiałem np. płaszczem, kurtką, bluzą, materiały te mogą być namoczone wodą. Do gaszenia ubrań można użyć również wody. Powinniśmy dążyć do położenia palącej się osoby, aby unikać poparzenia górnych dróg oddechowych. W dalszej kolejności schładzamy miejsca poparzone i wzywamy pomoc medyczną.

Co należy zrobić, gdy wyczuje gaz na klatce schodowej?

Również w tym przypadku nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Unikać należy sytuacji w której możemy zainicjować wybuch, czyli wykluczamy każdy bodziec energetyczny. Nie używamy żadnych urządzeń elektrycznych, nie włączamy światła, nie używamy zapałek, zapalniczek, nie palimy papierosów. Ostrzegamy pozostałych mieszkańców. Otwieramy okna i drzwi oraz opuszczamy budynek. Informujemy pogotowie gazowe i służby ratownicze.

Gdy chcemy wezwać straż pożarną należy zadzwonić na numer 112 czy 998? Czym różnią się te dwa numery?

Do listopada 2021 r. istniała możliwość bezpośredniego połączenia się z dyspozytorem Państwowej Straży Pożarnej przez numer alarmowy 998. Po tym okresie nastąpiło przełączenie numeru alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzisiaj dzwoniąc pod jakikolwiek numer alarmowy połączeni będziemy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przełączenie numerów alarmowych spowodowało ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych. Natomiast numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Skąd bierzecie i gdzie trzymacie wodę potrzebną do gaszenia pożarów? Co gdy podczas akcji gaśniczej skończy się woda w zbiorniku, a w pobliżu nie ma hydrantu?

Każdy pożar wiąże się z koniecznością podania środka gaśniczego w celu jego ugaszenia. Zapewnieniem ciągłości podawania środka gaśniczego (m.in. wody) jest jednym z ważniejszych elementów podczas prowadzonych działań gaśniczych. Posiadamy na swoim wyposażeniu pojazdy pożarnicze, które wyposażone są w zbiorniki do przewożenia wody. Właśnie te pojazdy podczas pożarów zapewniają nam dostęp do środka gaśniczego w postaci wody. Kierujący Działaniem Ratowniczym będący na miejscu zdarzenia po przeprowadzonym rozpoznaniu określa ile tego środka gaśniczego niezbędne będzie do jego ugaszenia. Po dojeździe na miejsce pożaru wyznaczana jest rota, odpowiedzialna za zorganizowanie zaopatrzenia wodnego czy to z sieci hydrantowej czy innego źródła (naturalnego lub sztucznego). Zapewnienie zaopatrzenia wodnego może być realizowane przez dowożenie, przepompowywanie czy przetłaczanie.

Dziękuję za rozmowę.

reklama

Zdjęcia: st. kpt. Marcin Elwart, PSP w Lęborku

reklama