reklama
Aktualności

Dziś sesja Rady Miejskiej w Lęborku. W programie Strategia Rozwoju Miasta 2021 – 2030 [transmisja on-line]

Dziś sesja Rady Miejskiej w Lęborku. W programie Strategia Rozwoju Miasta 2021 – 2030 [transmisja on-line]

W czwartek 29 kwietnia o godzinie 12:00 w trybie online odbędą się obrady sesji Rady Miejskiej w Lęborku. W programie posiedzenia, znajduje się m.in. punkt dotyczący przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka na lata 2021-2030.

reklama

Strategia Rozwoju określa kierunki rozwoju miasta do roku 2030, wskazuje szanse i zagrożenia, określa priorytety. Szczególnie ważna jest w procesie planowania inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Pod głosowanie poddane zostaną także uchwały dot. zmian w budżecie, sprzedaży nieruchomości, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawione zostanie również sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2020 rok oraz z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Program sesji wraz z projektami uchwał znajduje się na stronie: http://rada.um.lebork.pl/kalendarz-posiedzen

Transmisja na żywo na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCtovJvAdXN7Pe7EVIcNSlBg

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji z dnia 26.03.2021 r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • 4a. Zmiany uchwały Nr XXII-344/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2021 rok.
 • 4b. Zmiany uchwały Nr XXII-345/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Lęborka na lata 2021-2033.
 • 4c. Przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka na lata 2021-2030.
 • 4d. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Polnej, Pułaskiego i Cegielnianej w Lęborku.
 • 4e. Przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Pionierów i Komuny Paryskiej w Lęborku.
 • 4f. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (ul. Gdańska działka nr 98/15).
 • 4g. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw (ul. Traugutta).
 • 4h. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Orlińskiego 2/11, ul. Kossaka 106/20).
 • 4i. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Przyzamcze 19/2).
 • 4j. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. – (Wnioskodawca: Przewodniczący Rady).
 • 4k. Przekazania petycji zgodnie z właściwością. – (Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).
 • 4l. Przekazania petycji zgodnie z właściwością. – (Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).
 • 4m. Wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci nieruchomości dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lęborku Księga Wieczysta o numerze SL1/00033925/3, w celu pokrycia udziałów obejmowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku.

5. Sprawozdania:

 • 5a. Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z przeprowadzonej kontroli w zakresie: kontrola LKS Pogoń w zakresie wydatkowania w 2019 roku środków publicznych przekazanych przez Gminę Miasto Lębork.
 • 5b. Z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 15.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
 • 5c. Z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc marzec 2021 r.
 • 5d. Z wykonania Uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Lęborku w II półroczu 2020 roku, od 01.07.2020r. do 31.12.2020 r.
 • 5e. Z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2020 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.
 • 5f. Z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar na lata 2016-2020 za rok 2020.
 • 5g. Z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 za rok 2020.
 • 5h. Z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Zamknięcie obrad.

[PROMOCJE do -50%] Zapraszamy, ul. Krzywoustego 4A w Lęborku
Zobacz gazetkę
POLECAMY
 
close-link