reklama

Gmina Nowa Wieś Lęborska zamierza przystąpić do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty zbierania odpadów od rolników

reklama

Rolnicy z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag powinni złożyć ankietę informacyjną w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24,  84-351 Nowa Wieś Lęborska, w terminie do dnia 31.07.2021 r. Wzór ankiety dostępny jest na stornie internetowej gminy.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komentarze