Lębork24

Wiadomości > Biznes > Czas przetrzymywania...

Czas przetrzymywania dokumentacji podatkowej oraz przedawnienie

wyświetlony 674 razy
Change text size Save as PDF RSS

Organy podatkowe starają się weryfikować wszelkie wysyłane przez podatników dokumenty na bieżąco. Jednak przy obecnej ilości działających w Polsce podmiotów gospodarczych, przeprowadzenie wnikliwej kontroli zajmuje odpowiednią ilość czasu i następuje w praktyce dopiero jakiś czas po wpłynięciu do urzędu druków księgowych lub informacji. W związku z powyższym konieczne było zapewnienie, aby w trakcie kontroli przedsiębiorca posiadał dokumentację podatkową. Dlatego, według przepisów dokumenty podatkowe należy przetrzymywać przez odpowiedni okres czasu.

Okresy przetrzymywania dokumentacji podatkowej

Prowadząc działalność gospodarczą, każdy podmiot generuje pewną ilość dokumentów podatkowych. W mniejszych firmach jest ich mniej, w większych więcej. W każdej jednak będą to np. faktury, zeznania, druki i formularze, wyciągi czy paragony. Co miesiąc, co najmniej kilka lub kilkanaście kartek papieru. Po kilku czy kilkunastu latach działalności, w przypadku przetrzymywania dokumentacji z podpisami, w formie tradycyjnej (papierowej), każdy przedsiębiorca potrzebowałby magazynu na dokumenty. Dlatego, ustawodawca przewidział odpowiednie okresy i zasady generalne, odpowiadające na pytanie: jak długo przechowywać dokumenty podatkowe.

Główne zasady dotyczące przetrzymywania dokumentów zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 86, podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują je i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W przypadku likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej podmiot, który dokonuje jej likwidacji lub rozwiązania ma ponadto obowiązek pisemnie zawiadomić właściwy organ podatkowy, o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych ich prowadzeniem.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Jak widać z powyższego, kluczowym dla terminu konieczności przechowywania dokumentów podatkowych, jest zagadnienie przedawnienia. Na podstawie Ordynacji Podatkowej (dokładnie art. 70 i następne), można wskazać ogólną zasadę przedawnienia określającą okres 5 lat. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ustawa określa szereg wyjątków od tego 5 letniego okresu przedawnienia, oraz wylicza przypadki w których bieg przedawnienia zawiesza się lub nie rozpoczyna się. Co więcej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Podsumowanie i rekomendacje w przechowywaniu dokumentacji podatkowej

W celu ustalenia czy daną dokumentację podatkową jesteśmy zobowiązani dalej przechowywać, należy sprawdzić odpowiednie przepisy dotyczące przedawnienia danych obowiązków zgodnie z właściwymi normami prawnymi. Ponadto, warto przeanalizować katalog wyłączeń oraz możliwe wydarzenia faktyczne i prawne, które mogły wpłynąć na nie rozpoczęcie się, zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.

0 komentarzy:

strony www Lębork
Polityką plików cookies. UWAGA: Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Chcesz ostrzec lub poinformować innych o tym co się dzieje? Pisz reporter@lebork24.info, dzwoń: 607-797-602 lub skontaktuj się z nami przez profil facebook https://www.facebook.com/Lebork24