Lębork24

Wiadomości > Kultura > Powiatowy konkurs plastyczny...

Powiatowy konkurs plastyczny „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”

wyświetlony 908 razy
Change text size Save as PDF RSS

Regulamin

§ 1  Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”, zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu/Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

3. Konkurs skierowany jest do placówek publicznych i niepublicznych:

 • szkoły podstawowe (klasy I-VI) z terenu Powiatu Lęborskiego oraz gmin Łęczyce i Linia (Powiat Wejherowski)

4. Głównym celem Konkursu jest:

 • Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
 • Wzbudzenie zainteresowania dzieci problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem.
 • Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
 • Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;
 • Nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych;
 • Poszukiwanie ukrytych talentów;

5. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody wskazane w § 3 ust. 6.

6. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Autyzm. Poznaj mój świat zanim ocenisz”  w dowolnej technice, w formacie maksymalnie do rozmiaru A3.

7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasa, pełny adres placówki którą reprezentuje, oraz nr tel., e-mail i imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana. Regulamin wraz metryczką w formacie .doc i PDF będzie zamieszczony na stronie internetowej www.niebieskiskarb.pl

 

§ 2 Zasady udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu Lęborskiego oraz gminy Linia i Łęczyce (Powiat Wejherowski).

2. Podpisane zgodnie  z § 1 pkt. 7 prace należy składać do 22 marca 2018r. godz. 14 u koordynatorów Konkursu z ramienia Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” lub w sekretariacie placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Reja 18, 84-300 Lębork z dopiskiem „Konkurs plastyczny „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”.

3. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest p. Wioletta Tubacka (tel. 604 315 953), e-mail: niebieskiskarb@wp.pl

 

§3 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która wybierze najlepsze i najciekawsze prace

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 kwietnia 2018r ok. godz. 17.30 podczas finału Marszu dla Autyzmu” w Lęborku /Plac Pokoju/ Zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w Marszu dla Autyzmu (start o g. 17 spod Galerii „DELFINO” i wspólny przemarsz na Plac Pokoju).

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.niebieskiskarb.pl, na portalu facebook.com/niebieskiskarb oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w metryczce wraz ze szczegółową informacją o uroczystości wręczenia nagród.

5. Wszystkie przesłane prace plastyczne wraz z podpisem autora zostaną umieszczone w internetowej galerii Konkursu na stronie internetowej www.niebieskiskarb.pl Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie.

6. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców:

 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-VI miejsca w kategorii szkoły podstawowe klasy I-III
 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-VI miejsca w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI
 • dla placówki – podziękowanie za udział w Konkursie;
 • nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy za przygotowanie laureatów.

7. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca;

 

§4 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora.

2. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej Organizatora.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

A tak wyglądał konkurs w 2017 roku:
http://niebieskiskarb.pl/2814/wyniki-konkursu-plastycznego-na-plakat-autyzm-wiem-rozumiem-pomagam/

red

0 komentarzy:

Dzisiaj jest:
Thursday, 13 December 2018 r.
Imieniny:
Łucji, Otylii, Włodzisławy
strony www Lębork
Polityką plików cookies. Z OSTATNIEJ CHWILI: Zawalił się budynek (pustostan) przy ul. Głowackiego - tzw. stara rzeźnia. Strażacy przeszukują obiekt, czy nie ma osób pod rumowiskiem.